Умови надання послуг

Умови надання послуг

Останнє оновлення: 10.02.2019 р.

1. Визначення термінів: Терміни, що використовуються у цих Загальних умовах надання послуг з великої літери, мають наступне значення:

“Альтернативні послуги” – має значення, яке надане у пункті 3 цих Загальних умовах надання послуг.

“Замовлення на бронювання” – письмовий запит Замовника про надання Послуг, оформлене за формою, встановленою Суб’єктом туристичної діяльності, яке містить перелік та характеристики Послуг та вважається офертою Замовника, тобто пропозицією на укладення договору на туристичне або екскурсійне обслуговування.

“Замовник” – особа, яка здійснила замовлення Послуг у Суб’єкта туристичної діяльності.

“Підтвердження замовлення” – підтвердження Суб’єкта туристичної діяльності на Замовлення на бронювання, у якому міститься згода Суб’єкта туристичної діяльності на надання Послуг, яке надається Замовнику шляхом підписання примірника Замовлення на бронювання та вважається акцептом Суб’єкта туристичної діяльності, тобто підтвердженням бажання укласти договір на туристичне або екскурсійне обслуговування з Замовником.

“Послуги” – комплекс туристичних послуг або окремі послуги (екскурсійне обслуговування, послуги тимчасового розміщення, транспортні послуги), замовлені Замовником у Суб’єкта туристичної діяльності згідно Замовлення на бронювання.

“Сторони” – Замовник та Суб’єкт туристичної діяльності.

“Суб’єкт туристичної діяльності” – особа, яка поіменована в якості Суб’єкта туристичної діяльності в Підтвердженні замовлення. Суб’єктом туристичної діяльності є: ПП “Зовнішсервіс”, код 30241940, юридична особа за законодавством України з місцезнаходженням за адресою: 69002, Україна, м. Запоріжжя, вул. Глісерна, 5 або СПД Ватрушкіна Ірина Євгеніївна, ІПН 2232017867, суб’єкт підприємницької діяльності відповідно до законодавства України з місцезнаходженням за адресою: 69071, Україна, м. Запоріжжя, вул. Чарівна б. 52, кв. 34.

Якщо Замовник здійснив бронювання комплекс туристичних послуг (туристичний продукт), ПП “Зовнішсервіс” виступає туроператором у розумінні ст. 5 Закону України “Про туризм”.

2. Застосування загальних умов надання послуг: Ці Загальні умови надання послуг застосовуються до правовідносин між Замовником та Суб’єктом туристичної діяльності щодо Послуг згідно з Підтвердженням замовлення. Ці Загальні умови надання послуг не застосовуються, якщо Суб’єкт туристичної діяльності діє від імені та за дорученням туроператора в якості турагента, та з Замовником укладено окремий письмовий договір на туристичне обслуговування. Загальні умови надання послуг застосовуються з моменту підтвердження Суб’єктом туристичної діяльності Замовлення на бронювання та до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань, які виникають у зв’язку з Підтвердженням замовлення.

3. Порядок надання Послуг: Суб’єкт туристичної діяльності відповідно до Підтвердження замовлення за встановлену плату зобов’язується забезпечити надання Послуг Замовнику та/або особам, що слідують разом із Замовником, або особам, для яких Замовник здійснює замовлення Послуг, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити ці Послуги.

Перелік Послуг, що надаються Суб’єктом туристичної діяльності, вид обслуговування, дата початку та закінчення обслуговування, характеристика транспортних засобів, що здійснюють перевезення, характеристика засобів розміщення, програма обслуговування, а також розрахунок вартість Послуг (розрахунок вартості обслуговування) визначаються в Підтвердженні замовлення.

У випадку неможливості наданні Послуг (незалежно від причини), обумовлених в Підтвердженні замовлення, Суб’єкт туристичної діяльності має право за власний рахунок замінити такі послуги на Альтернативні послуги. Якщо вартість Альтернативних послуг нижча вартості Послуг, Суб’єкт туристичної діяльності повертає Замовнику різницю між вартістю Послуг та Альтернативних послуг протягом 10 (десяти) робочих днів від дати отримання вимоги Замовника. Якщо Замовник не погоджується із запропонованою Суб’єктом туристичної діяльності Альтернативною послугою, Суб’єкт туристичної діяльності повертає Замовнику частину вартості ненаданої Послуг протягом 10 (десяти) робочих днів від дати отримання вимоги Замовника.

4. Вартість Послуг: Загальна вартість Послуг (загальна вартість обслуговування) визначається в Підтвердженні замовлення.

5. Зміна вартості послуг: У разі зміни вартості Послуг Суб’єкт туристичної діяльності повідомляє про це Замовника. Суб’єкт туристичної діяльності має право збільшити вартість Послуг, після Підтвердження замовлення у разі необхідності врахування зміни тарифів на транспортні послуги, запровадження нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов’язкових платежів.

Якщо Замовник не погоджується із запровадженням нової зміненої вартості Послуг, Суб’єкт туристичної діяльності в односторонньому порядку має право відмовитись від Послуг. У випадку відмови Суб’єкта туристичної діяльності від Послуг, як зазначено вище у цьому пункті Загальних умов надання послуг, Суб’єкт туристичної діяльності зобов’язаний повернути Замовнику раніше сплачену за Послуги суму грошових коштів протягом 10 (десяти) робочих днів від дати отримання вимоги Замовника. При цьому, Суб’єкт туристичної діяльності має право утримати із суми, що підлягає поверненню Замовнику, суму фактично здійснених ним витрат, пов’язаних із організацією надання Послуг та їх відмовою.

У разі якщо вартість Послуг вища за початкову вартість більш ніж на п’ять відсотків або Суб’єкт туристичної діяльності повідомив Замовника про зміну вартості Послуг менш ніж за 20 днів до початку обслуговування, Замовник має право відмовитись від Послуг, а Суб’єкт туристичної діяльності зобов’язаний повернути йому раніше сплачену за Послуги суму грошових коштів у повному обсязі, протягом 10 (десяти) робочих днів від дати отримання вимоги Замовника.

6. Порядок оплати та форма розрахунку: Порядок оплати та форма розрахунку визначаються в Підтвердженні замовлення.

У випадку порушення (невиконання або неналежного виконання) Замовником зобов’язань щодо здійснення оплати вартості Послуг, Суб’єкт туристичної діяльності в односторонньому порядку має право відмовитись від надання Послуг. У випадку відмови Суб’єкта туристичної діяльності від надання Послуг, як зазначено вище у цьому пункті Загальних умов надання послуг, Суб’єкт туристичної діяльності повертає Замовнику раніше сплачену за Послуги суму грошових коштів протягом 10 (десяти) робочих днів від дати отримання вимоги Замовника, з утриманням із суми, що підлягає поверненню Замовнику, суми штрафних санкцій, що підлягають сплаті Замовником згідно з пунктом 7 цих Загальних умов надання послуг та всіх фактично здійснених витрат, пов’язаних із організацією надання Послуг та їх відмовою.

7. Відповідальність Сторін: Суб’єкт туристичної діяльності та Замовник несуть відповідальність у відповідності до законодавства України. Загальний розмір відповідальності Суб’єкта туристичної діяльності на підставі або у зв’язку із цими Загальними умовами надання послуг (включаючи, але не обмежуючись, збитки, інфляційні втрати, неустойка та інше) у будь-якому випадку не може перевищувати вартість Послуг, сплачених Замовником.

У разі (1) порушення (невиконання або неналежного виконання) Замовником зобов’язань щодо здійснення оплати вартості Послуг та відмови Суб’єкта туристичної діяльності від надання Послуг у зв’язку із цим, як це передбачено у пункті 6 Загальних умов надання послуг або (2) відмови Замовника від Послуг, незалежно від причин такої відмови (окрім відмови Замовника від Послуг у зв’язку із відомою від запровадження збільшеної вартості Послуг, як це зазначено у пункті 5 цих Загальних умов надання послуг), Замовник зобов’язаний оплатити Суб’єкту туристичної діяльності штрафні санкції (штраф) у наступному розмірі:

(і) 30 % від вартості Послуг – при відмові більш ніж за 14 днів до початку обслуговування;
(іі) 60 % вартості Послуг – при відмові за 14-7 днів до початку обслуговування;
(ііі) 90 % вартості Послуг – при відмові за 6-4 днів до початку обслуговування;
(iv) 100% вартості Послуг – при відмові менш ніж за 4 дні до початку обслуговування.

8. Вирішення спорів: Усі спори, пов’язані із цими Загальними умовами надання послуг, їх тлумаченням або такі, що виникають в процесі виконання їх умов, вирішуються по можливості шляхом переговорів між Замовником та представниками Суб’єкта туристичної діяльності. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

9. Форс мажорні обставини: Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань згідно цих Загальних умов надання послуг, якщо неможливість виконання зобов’язань наступила через форс-мажорні обставини, а саме: пожежі, повені, землетруси, інші стихійні лиха, війна, військові дії або блокади, оголошення військового стану, проведення антитерористичної операції, проведення операції об’єднаних сил, зміни в законодавстві України або інші обставини, що не залежать від волі Сторін, виникли після розміщення Замовлення на бронювання і безпосередньо вплинули на виконання зобов’язань згідно цих Загальних умов надання послуг. Існування, тривалість та момент припинення форс-мажорних обставин мають бути підтверджені відповідним документом Торгово-промислової палати України. Сторона, яка опинилася під впливом форс-мажорних обставин і внаслідок цього не може виконати свої зобов’язання, зобов’язана негайно, але не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів після настання відповідної події повідомити іншу Сторону у письмовій формі про настання, передбачуваний строк дії та припинення таких обставин. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про форс-мажорні обставини позбавляє відповідну Сторону права посилатися на ці обставини як на причину невиконання своїх зобов’язань. Кожна Сторона має право повністю або частково припинити дію цих Загальних умов надання послуг, і в цьому випадку жодна Сторона не буде мати права вимагати від іншої Сторони відшкодування можливих збитків.

10. Відмова від Послуг: Крім передбаченого в інших положеннях цих Загальних умов надання послуг, Замовник має право відмовитись від Послуг до початку обслуговування (початку подорожі) шляхом надання повідомлення про це Суб’єкту туристичної діяльності. У випадку відмови Замовника від Послуг, Суб’єкт туристичної діяльності повертає Замовнику раніше сплачену за Послуги суму грошових коштів протягом 10 (десяти) робочих днів від дати отримання повідомлення Замовника про відмову від Послуг з утриманням із суми, що підлягає поверненню Замовнику, суми штрафних санкцій, що підлягають сплаті Замовником згідно з пунктом 7 цих Загальних умов надання послуг та всіх фактично здійснених витрат, пов’язаних із організацією надання Послуг та їх відмовою.

Крім передбаченого в інших положеннях цих Загальних умов надання послуг, Суб’єкт туристичної діяльності має право відмовитись від надання Послуг до початку обслуговування (початку подорожі) шляхом надання повідомлення про це Замовнику. Така відмова від надання Послуг Суб’єктом туристичної діяльності не матиме наслідком жодних штрафних санкцій у відношенні Суб’єкта туристичної діяльності. У випадку відмови Суб’єкта туристичної діяльності від надання Послуг, Суб’єкт туристичної діяльності повертає Замовнику раніше сплачену за Послуги суму грошових коштів у повному обсязі протягом 10 (десяти) робочих днів від дати отримання вимоги Замовника.

11. Внесення змін до Загальних умов надання послуг: Суб’єкт туристичної діяльності має право вносити зміни до цих Загальних умов надання послуг на власний розсуд. До правовідносин Сторін застосовуються положення Загальних умов надання послуг, які були чинними на дату Підтвердження замовлення.

12. Інші суб’єкти туристичної діяльності, які надають туристичні послуги: Суб’єкт туристичної діяльності на власний розсуд визначає інших суб’єктів туристичної діяльності, які надають туристичні послуги, що входять до складу туристичного продукту. Суб’єкт туристичної діяльності на запит Замовника надає інформацію про інших суб’єктів туристичної діяльності, які надають туристичні послуги, що входять до складу туристичного продукту (їх місцезнаходження та реквізити) не пізніше ніж за день до початку обслуговування (подорожі).

13. Страхування: Порядок забезпечення обов’язкового та/або добровільного страхування наведений за посиланням https://zovnish.com/turistam/#strahovanie.

Відомості про страховика, що здійснює обов’язкове та (за бажанням туриста) добровільне страхування туристів і інших ризиків, пов’язаних з наданням туристичних послуг:

АТ “СГ “ТАС”
Юридична та фактична адреса: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 65
Ідентифікаційний код: 30115243
Адреса електронної пошти: tas@sgtas.ua
Телефон: (044) 586 54 25

14. Правила в’їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там: Правила в’їзду до місця тимчасового перебування та перебування там доступні за посиланням https://zovnish.com/turistam/#rules.

15. Реквізити Суб’єктів туристичної діяльності:

ПП “Зовнішсервіс”
Юридична та фактична адреса: 69002, Україна, м. Запоріжжя, вул. Глісерна, 5
Ідентифікаційний код: 30241940
Рахунок № 26001298601 в АБ “Метабанк”, МФО 313582
Ліцензія на право здійснення туроператорської діяльності серія АГ № 580865, рішення 23 від 03.03.2012 р.
Фінансове забезпечення: 10 000 євро в ПАТ “АКБ “Конкорд”.

Суб’єкт підприємницької діяльності Ватрушкіна Ірина Євгеніївна
Юридична адреса: 69071, Україна, м. Запоріжжя, вул. Чарівна, буд 52, кв. 34.
Фактична адреса: 69002, Україна, м. Запоріжжя, вул. Глісерна, 5
ІПН: 2232017867
Рахунок № 26003137718 в АТ “Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805
Фінансове забезпечення: 2 000 євро в євро в ПАТ “АКБ “Конкорд”

Адреса електронної пошти: zservis@ua.fm
Телефон: +38 067 613 31 69; +38 099 622 96 31