Агентский договор
11.03.2010

Скачать в формате Doc

АГЕНТСЬКИЙ  ДОГОВІР    №__________

ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ  ПРОДУКТІВ

м. Запоріжжя                                                             “___”_____________ 201_  р.
 
ПП „ЗОВНІШСЕРВІС” в особі Директора Ватрушкіної Ірини Євгеніївни, яке діє на підставі Статуту підприємства, надалі - ТУРОПЕРАТОР, іцензія Державної служби туризму і курортів України на право заняттям туроператорською діяльністю АГ № 580865 від 03.03.2012 р., платник єдиного податку ІV групи, з однієї СТОРОНИ,  та ______________________________ в особі ______________________________, яке діє на підставі ______________________________, надалі - ТУРАГЕНТ (ліцензія  ______________________________ на право  заняттям  туроператорською (турагентською) діяльністю ____ №___________ від ___________ ), з іншої СТОРОНИ, уклали дійсний Договір про наступне:
1. Предмет Договору
1.1     ТУРАГЕНТ зобов’язується за дорученням ТУРОПЕРАТОРА від імені та за рахунок останнього, за винагороду реалізувати туристичний продукт ТУРОПЕРАТОРА (тури) для своїх клієнтів (туристів), а також забезпечити комплекс заходів по їх реалізації у відповідності до умов дійсного Договору.
2. Обов’язки  СТОРІН
2.1 Обов'язки ТУРОПЕРАТОРА:
2.1.1 Надавати туристичні, характерні та супутні послуги, які вказані у замовленні ТУРАГЕНТА на туристичне обслуговування, що є невід’ємною частиною даного Договору, туристам. На підтвердження замовлених послуг, ТУРОПЕРАТОР висилає ТУРАГЕНТУ впродовж 24 годин після отримання заявки на туристичне обслуговування підтвердження надання туристичних послуг у вигляді рахунку за замовлені та підтверджені послуги. У випадку затримки підтвердження ТУРАГЕНТ робить запит його у ТУРОПЕРАТОРА додатково.
2.1.2 Забезпечувати розміщення туристів у готелях або об’єктах для відпочинку та надавати у повному об’ємі замовлені та сплачені туристичні послуги. У випадку неможливості розміщення туристів у попередньо заброньованих готелях або об’єктах для відпочинку, ТУРОПЕРАТОР надає для заміни готелі, або об’єкти для відпочинку та умови такої ж або більш високої категорії без додаткової доплати.
2.1.3 Регулярно інформувати ТУРАГЕНТА щодо змін тривалості турів, умов проїзду, проживання, харчування, екскурсійних послуг у відповідності з даним Договором.
2.1.4 У випадку змін програми поїздки, ТУРОПЕРАТОР інформує про це ТУРАГЕНТА письмово, про що ТУРАГЕНТ повідомляє клієнта. Якщо ТУРАГЕНТ не передає відповідну інформацію клієнту, то ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності за претензії, що виникли  в результаті цього, зі сторони клієнта.
2.1.5 Надавати ТУРАГЕНТУ рекламні матеріали, проспекти, каталоги.
2.2 
Обов'язки ТУРАГЕНТА:
2.2.1Укладати договір на туристичне обслуговування від імені ТУРОПЕРАТОРА із клієнтом, в тому числі шляхом видачі ваучеру. В договорі на туристичне обслуговування вказувати замовлені послуги, умови оплати, ануляції та альтернативні пропозиції у випадку змін у програмі. Договір на туристичне обслуговування повинен також містити інформацію про туроператора (найменування, місцезнаходження, номер ліцензії, телефон тощо).
2.2.2            Організовувати  взаєморозрахунки з клієнтом, а також проводити безпосередні розрахунки з   ТУРОПЕРАТОРОМ за реалізовані туристичні послуги, у відповідності умов п.3 дійсного Договору.  
2.2.3            Сплатити ТУРОПЕРАТОРУ вартість туристичних послуг за вирахуванням своєї комісійної винагороди.
2.2.4            Надати туристу повну та достовірну інформацію передбачену законом України “Про туризм”, а також можливих змін в програмі туру.
2.2.5            Надати ТУРОПЕРАТОРУ списки туристів із зазначенням прізвища, імені, серії та номеру паспорта або свідоцтва про народження (для дітей), року та дати народження, дат перебування в вибраному туристом готелю. 
2.2.6            Проводити рекламну компанію за свій рахунок.
2.2.7            У випадку звернення клієнта до ТУРАГЕНТА з претензіями, ТУРАГЕНТ зобов’язується у письмовій формі проінформувати про це ТУРОПЕРАТОРА не пізніше 2-х тижнів після закінчення поїздки. Претензії після закінчення 2-х тижневого строку до розгляду ТУРОПЕРАТОРОМ не приймаються. Клієнт звертається до ТУРАГЕНТА з претензіми, маючи Акт, складений  ним та підписаний уповноваженим працівником організації, що надавала послуги клієнту.
3. Взаєморозрахунки СТОРІН
 3.1   ТУРАГЕНТ сплачує ТУРОПЕРАТОРУ вартість турситичних послуг у встановлені строки, згідно з рахунком, виставленим ТУРОПЕРАТОРОМ за вирахуванням своєї комісійної винагороди.
3.2   Взаєморозрахунок між СТОРОНАМИ проводиться в гривнях.
3.3   Всі зміни в порядку взаєморозрахунків оформляються СТОРОНАМИ в письмовій формі.
 4. Відповідальність СТОРІН
4.1 У випадку відмови ТУРАГЕНТА від заброньованих послуг за будь-яких причин, він зобов’язуєть ся оплатити ТУРОПЕРАТОРУ штраф в наступних розмірах:
за 21-14 днів до відправлення - 25% від загальної суми;
за 14-8 днів до відправлення  - 50% від загальної суми;
за 7-1 день до відправлення - 75% від загальної суми;
менше ніж за  добу  або неявка на рейс - 100% від загальної суми.
4.2   При зміні ТУРОПЕРАТОРОМ заздалегідь обумовлених умов туру та настанням за цим відмови туриста від поїздки, а також відмови туриста від заміни туру з такими ж або кращими умовами, ТУРОПЕРАТОР повертає ТУРАГЕНТУ всю сплачену вартість.
4.3   ТУРОПЕРАТОР не повертає ТУРАГЕНТУ вартість послуг, оплачених за путівкою, але не використані туристом у поїздці по його ж ініціативі або вині.
4.4   Будь-які зміни дат, кількості туристів в раніше заброньованому ТУРАГЕНТОМ та підтвердженому ТУРОПЕРАТОРОМ турі є фактичною відмовою від цього бронювання та накладається вищезазначеними санкціями, обумовленими п.4.1 даного Договору.
4.5   В інших випадках СТОРОНИ несуть відповідальність у відповідності з діючим Законодавством України.
 5. Звільнення від відповідальності  (непоборна сила та інші випадки)
5.1 СТОРОНИ можуть бути звільнені від відповідальності, якщо буде доведено, що збитки були нанесені не з їхньої вини. 
5.2 Обставини, незалежні від волі СТОРІН, котрі неможливо уникнути або усунути їх наслідки, вважаються випадками, що звільняють від відповідальності, якщо вони настали після укладення Договору та перешкоджають його повному або частковому виконанню.
5.3 До поняття непоборної сили відносяться зовнішні та надзвичайні події, відсутні в момент укладення договору та відбулись поза волею та бажанням СТОРІН у договорі, дії котрих СТОРОНИ не могли запобігти заходами та засобами, що справджено та доцільно очікувати від СТОРОНИ, яка знаходилася під дією непоборної сили.
5.4 До поняття випадків непоборної сили розглядаються наступні обставини: війна та воєнні дії, повстання, мобілізація, страйки на підприємствах, епідемія, пожар, вибухи, дорожні пригоди та природні катастрофи, погодні явища (низька температура, відсутність снігу, хвилювання на морі і т.д.), акти органів влади, що впливають на виконання обов’язків,  та всі інші події та обставини, що компетентний суд визнає і оголосить  випадками непереборної сили.
5.5 СТОРОНА, для якої належне виконання зобов’язань згідно з Договором стало неможливим у зв’язку з форс-мажорними обставинами, зобов’язана впродовж 4-х днів повідомити про це другу СТОРОНУ, підтвердивши наявність форс-мажорних обставин відповідними документами (довідки торгово-промислової палати і т.д.).
5.6 Невиконання  вимог п.5.5 даного Договору позбавляє СТОРОНУ права посилатись на виниклі форс-мажорні обставини.
 6. Конфіденційність  та  вирішення суперечок
6.1 Вся інформація, надана СТОРОНАМИ (розмір знижок і т.п.), є конфіденційною. У випадку порушення положень даного Договору про конфіденційність, СТОРОНА, що порушила, відшкодовує другій СТОРОНІ нанесені в результаті цього збитки.
6.2    У випадку виникнення розбіжностей між СТОРОНАМИ, вони прикладають всі зусилля для їх урегулювання шляхом переговорів. Якщо СТОРОНИ не приходять до взаємного рішення, тоді спір підлягає розгляду у суді, у відповідності з умовами діючого Законодавства  України.
 7. Термін дії
7.1 Дійсний Договір укладений строком на 1 рік.
7.2   Договір вважається пролонгованим  на наступний річний термін, якщо жодна із СТОРІН у письмовій формі не заявить про його розірвання не пізніше ніж за 1 місяць до закінчення терміну його дії і так кожного разу.
 8. Інші умови
8.1    Всі зміни, додатки та доповнення до дійсного Договору, здійснені у письмовій формі та підписані СТОРОНАМИ, є невід’ємною частиною дійсного Договору.
8.2    При проведенні рекламної кампанії ТУРОПЕРАТОР має право посилатись на місцезнаходження ТУРАГЕНТА із згадуванням  його назви та інших координат як на місце реалізації туристичних послуг ТУРОПЕРАТОРА.
8.3 Обидві СТОРОНИ мають право розірвати дійсний Договір тільки в тому випадку, якщо одна СТОРОНА проінформує  другу  СТОРОНУ про свої наміри у письмовій формі не пізніше одного місяця до да ти розірвання.
8.4 Даний Договір укладений в двох справжніх екземплярах українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру для кожної СТОРОНИ.
8.5    Договір вступає в силу після його підписання обома Сторонами.
8.6    Всі раніше укладені Договори та усні домовленості по предмету даного Договору втрачають юридичну силу.
8.7    У випадку розірвання Договору або закінчення терміну його дій СТОРОНИ зобов’язані впродовж 15 днів провести кінцеві взаєморозрахунки та підписати відповідний акт.
 
Місцезнаходження, реквізити та підписи СТОРІН
ТУРОПЕРАТОР:
ТУРАГЕНТ:
ПП «ЗОВНІШСЕРВІС»
Код: 30241940
Св-во платника єдиного податку
Б № 516138

Тел.:   +38(061) 212 58 32; 212 58 33
Факс: +38(061) 764 18 96
e-mail: zservis@ua.fm
Адреса: Україна, Запоріжжя, 69002,
вул. Глісерна 5.

Банківські реквізити:
ВАТ «МетаБанк»
р/р 26001298601;   МФО 313582
 
Директор
_________________________
(Ватрушкіна Ірина Євгеніївна)

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
_______________________________________
(                                   )

 
Расписание поездов
Погода
Курс валют
НБУ курс доллара НБУ курс евро НБУ курс рубля
2010 © ”ЗОВНІШСЕРВІС”
Тел: (061) 2125832, 2125833, 2134851
Факс: 764-18-96
Создание сайтов Запорожье - www.arp.zp.uaТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ